KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KONKURSY » KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek Prowincja Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie ogłasza ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Na laureatów czekają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości: I nagroda do 500 zł, II nagroda do 400 zł, III nagroda do 300 zł. Wyróżnienia w każdej grupie wiekowej do 200 zł. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską do 10 lipca 2015 r. Więcej informacji na temat konkursu można znależć w regulaminie konkursu zamieszczonym na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek: www.felicjanki.waw.pl.

plakat

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

dla dzieci i młodzieży

pt.: "Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży".

§ 1. Cel konkursu

1) Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką

życia konsekrowanego (poznania Zgromadzeń Zakonnych).

2) Zainteresowanie uczniów różnorodnością Zgromadzeń zakonnych.

3) Zwrócenie uwagi uczniów na misję osób konsekrowanych.

4) Popularyzowanie wiedzy o świętych i błogosławionych założycielach

oraz członków zakonów.

5) Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży wrażliwości na powołanie.

6) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży.

7) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych

jako środka wypowiedzi.

§ 2. Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Zgromadzenie Siostr Felicjanek Prowincja

Matki Bożej Królowekj Polski w Warszawie zwane dalej Organizatorem.

2. Adres Organizatora:

ul. Kościuszkowców 85,

04-545 Warszawa

tel. (22) 8120332

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:

s. M. Natanaela Błażejczyk, tel. 512 342 421

e-mail: natanaela.post@home.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3. Założenia organizacyjne

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (gimnazjalnej i licealnej)

z całej Polski.

2) Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka,

pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki, szmatki, grafika itp.).

3) Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol

w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm).

4) Prace należy dostarczyć w oryginale. Mile widziane są dodatkowe kopie

w wersji elektronicznej.

5) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.

6) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:

imię i nazwisko, klasa(wiek), nazwa szkoły, adres zamieszkania (numer tel,

e-mail). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

7) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu

i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

8) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających zasad

uczestnictwa, niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi

obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.

9) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa

na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej

liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych

formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki

magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,

wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach

organizowanych w celu popularyzacji życia konskrowanego (wystawie pokonkursowej) oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.

10) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych

osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

11) Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac

do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora

prawa własności złożonych egzemplarzy prac.

12) Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.

13) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zgromadzenia

Sióstr Felicjanek: www.felicjanki.waw.pl

oraz na stronie www.zyciezakonne.pl/zapowiedzi/ogloszenia/

14) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4. Ocena prac konkursowych

1) Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja

konkursowa.

2) Komisję powołuje Organizator.

3) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :

a) dzieci w wieku przedszkolnym,

b) uczniowie klas I III,

c) uczniowie klas IV VI,

d) gimnazjaliści,

e) licealiści.

4) Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską

(na koszt nadsyłającego) do dnia 10 lipca 2015 r. (decyduje data stempla

pocztowego) na adres:

Zgromadzenie Sióstr Felicjanek

ul. Kościuszkowców 85

04-545 Warszawa

Z dopiskiem KONKURS.

5) Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,

2) jakość wykonania,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania.

5) kompozycja,

6) walory artystyczne.

6) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5. Ogłoszenie wyników Konkursu

1) Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek: www.felicjanki.waw.pl oraz na stronie życia konsekrowanego: www.zyciezakonne.pl/zapowiedzi/ogloszenia/

2) Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub

e-mailowo o wynikach Konkursu w terminie do 15 grudnia 2015 r.

3) Od 11 stycznia do 2 lutego 2016 r. (do zakonczenia roku życia konsekrowaneg)

prace laureatów, jak również prace zakwalifikowane do ekspozycji będą prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy zostanie podane

w terminie późniejszym na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek:

www.felicjanki.waw.pl

oraz na stronie:

www.zyciezakonne.pl/zapowiedzi/ogloszenia/

§ 6. Nagrody główne i dodatkowe

1) Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowych:

2) Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w § 6 ust. 1,

20 wyróżnień (po pięć w każdej kategorii wiekowej).

3) Organizator daje Komisji Konkursowej prawo do wytypowania dodatkowych

nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

4) Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz

przyznania im nagród jest ostateczna.

5) Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości:

I nagroda - do 500 zł

II nagroda - do 400 zł

III nagroda - do 300 zł.

Wyróżnienia do 200 zł.

6) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich

równowartość pieniężną.

7) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§7. Postanowienia końcowe

1) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

2) Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej

Zgromadzenia Sióstr Felicjanek:

www.felicjanki.waw.pl

oraz na stronie:

www.zyciezakonne.pl /zapowiedzi/ogloszenia/

oraz powinien być u nauczycieli plastyki/ religii w szkołach, w których dzieci

i młodzież przystąpi do konkursu.

3) Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów

prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,

c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,

d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

http://www.felicjanki.waw.pl

Typ wiadomości: Zapowiedź

Rozpoczęcie: 2015-02-03 00:00
Zakończenie: 2015-07-10 00:00

Miejsce: Wydarzenie ogólnopolskie

Więcej Informacji: s. M. Natanaela Wiesława Błażejczyk, CSSF
E-mail: natanaela.post@home.pl
www: http://www.felicjanki.waw.pl
telefon: 512342421